Trang chủ Liên hệ
 

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

 
 
 

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 NĂM 2017

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi, bổ sung ngày 21/6/2016,

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần COMA 18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/4/2017.

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà HESCO (Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội);

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty

- Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty

- Ban điều hành Công ty

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông COMA18 được thành lập theo Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 13/2/2017 của Hội đồng quản trị, gồm:

1. Ông Bùi Quang Đông                              Trưởng ban

2. Bà Dương Thị Thu Hà                             Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Phương Anh                   Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan                   Thành viên

tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội và báo cáo như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự phiên họp: 589 cổ đông, tương ứng với 31.539.470 cổ phần tương đương 100% VĐL.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp:       người, tương ứng cổ phần, tương đương % VĐL.

Căn cứ kết quả của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2017 của Công ty cổ phần COMA 18 là hợp pháp và hợp lệ.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

a. Trên cơ sở quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18, quy định hiện hành của pháp luật. Thành phần tham gia điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

1/ Ông Trần Đức Huế

2/ Ông Lê Huy Lân

3/ Ông Bùi Quang Đông

4/ Ông Trần Đức Minh

5/ Ông Đỗ Quang Khuê

b. Thư ký Đại hội: Đoàn Chủ tịch chỉ định:

Bà Nguyễn Thị Phương Anh

Giúp việc thư ký: Ông Nguyễn Đình Anh

c. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng thuận nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự phiên họp, gồm:

Ban kiểm phiếu (03 người):

1/ Ông Bùi Mạnh Tuấn – Trưởng ban

2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Thành viên

3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Sinh – Thành viên

Và bộ phận hỗ trợ (06 người):

            1/ Ông Lê Tiến Nam

2/ Bà Nguyễn Thị Mai Phương

3/ Bà Giáp Thị Liên

4/ Ông Vũ Văn Bằng

5/ Bà Đồng Thị Bắc

6/ Ông Bùi Đình Dư

2. Chương trình phiên họp

Đại hội đã biểu quyết 100 % cổ đông tham dự thống nhất thông qua chương trình phiên họp của Đại hội với những nội dung chính như sau:

2.1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;

2.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;

2.4. Báo cáo tài chính và thực trạng SXKD năm 2016;

2.5. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

2.6. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18;

2.7. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

2.8. Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ

2.9. Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ

2.10. Công tác kiểm phiếu;

2.11. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;

2.12. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp;

2.13. Chủ tọa phiên họp công bố kết quả kiểm phiếu;

2.14. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội;

2.15. Bế mạc phiên họp.

3. Các vấn đề biểu quyết của Đại hội

3.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm bỏ phiếu là: cổ phần

 

Số cổ phần Đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không có ý kiến

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

 

 3.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

 

Số cổ phần Đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không có ý kiến

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

 

3.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

 

Số cổ phần Đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không có ý kiến

 

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

 

3.4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tài chính và thực trạng SXKD năm 2016.Tỷ lệ biểu quyết như sau:

 

Số cổ phần Đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không có ý kiến

 

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

 

3.5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

 

Số cổ phần Đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không có ý kiến

 

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

 

 3.6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18 . Tỷ lệ biểu quyết như sau:

 

Số cổ phần Đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không có ý kiến

 

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

 

3.7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

 

Số cổ phần Đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không có ý kiến

 

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

 

3.8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

 

Số cổ phần Đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không đồng ý

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không có ý kiến

 

 

Chiếm tỷ lệ

 

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

 

Kết quả bầu cử tại Đại hội đã được Đoàn chủ tịch công bố tại Đại hội trên cơ sở căn cứ kết quả của Ban kiểm phiếu tuân thủ theo quy chế bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021;

4. Thảo luận của Đại hội (giải đáp ý kiến của cổ đông):

            Đoàn chủ tịch đã giải đáp rõ ràng, cụ thể và thỏa đáng các câu hỏi của Quý cổ đông.

5. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và Nghị quyết

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 19/4/2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2017 được lập xong vào hồi  giờ  phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng thuận nhất trí 100 % thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần COMA 18 kết thúc vào hồi  giờ  phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

 

 

Nguyễn Thị Phương Anh

 

 

Nguyễn Đình Anh

 

 

Trần Đức Huế

     

 

 

Thông tin khác :

Share |

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SỬ DỤNG VỐN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐAI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2016-2021

DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI , BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
Địa chỉ: 135 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.33544667 | Fax: 04.33544667
Email: coma18@vnn.vn | Website: www.coma18.vn
 

Thiết kế website: ogo.vn