Trang chủ Liên hệ
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ SỬ DỤNG VỐN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

 
 
 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ SỬ DỤNG VỐN

THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần COMA18 tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ như sau:

Căn cứ Nội dung nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/6/2016, nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2016, nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 29/9/2016, nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 21/11/2016 của Công ty cổ phần COMA18;

Trên cơ sở nội dung các nghị quyết nêu trên, Công ty cổ phần COMA18 tăng vốn điều lệ và chào bán chứng khoán riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động nâng cao năng lực tài chính cho dự án Khu công nghiệp Kim Thành tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Công ty cổ phần COMA18 đã báo cáo và công bố thông tin gửi tới Quý Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định phương án sử dụng theo kết quả như sau:

1.Kết quả sử dụng vốn huy động được để thực hiện dự án đã công bố:

+ Bổ sung vốn cho dự án Khu công nghiệp Kim Thành tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

2. Kết quả sử dụng vốn đầu tư thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại:

Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ thực hiện dự án như sau:

+ Dự án Khu công nghiệp Kim Thành: Dự án này đang bắt đầu giai đoạn 1 hoàn tất giai đoạn chuẩn bị đầu tư và tiến hành GPMB vì vậy số vốn phát hành cho Dự án hiện nay đã được sử dụng theo tiến độ triển khai Dự án.

Trên đây là báo cáo kết quả sử dụng vốn thu từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần COMA18 được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

T/L CHỦ TỊCH HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký

Lê Huy Lân

 

Thông tin khác :

Share |

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐAI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2016-2021

DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI , BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
Địa chỉ: 135 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.33544667 | Fax: 04.33544667
Email: coma18@vnn.vn | Website: www.coma18.vn
 

Thiết kế website: ogo.vn