Trang chủ Liên hệ
 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

 
 
 

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

Dự thảo                                                  NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi, bổ sung ngày 21/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 19/4/2017,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu:

Giá trị SXKD thực hiện 33,015 tỷ đồng /80,262 tỷ đồng, đạt 41,1 % so với KH năm 2016

             Sản xuất công nghiệp: 15,423 tỷ đồng

             Xây lắp:                        8,259 tỷ đồng

             Kinh doanh dịch vụ:    9,3322 tỷ đồng

Doanh thu thực hiện 46,977 tỷ đồng /120,487 tỷ đồng, đạt 38,99% so với KH năm 2016

Nộp ngân sách thực hiện: 6,849 tỷ đồng/37 tỷ đồng, đạt 18.5 % so với KH năm 2016

Lợi nhuận trước thuế      : 1,468 tỷ đồng

Thu nhập bình quân của CBCNV: 4,5Tr.đ người/tháng.

 

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính và thực trạng SXKD năm 2016

Điều 5. Thông qua nội dung Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

            Năm 2016: 202.800.000, đồng; Nguồn chi trả:

            + Đối với các Ủy viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành SXKD, BKS nguồn chi trả là từ nguồn lương dự kiến của Công ty.

            + Đối với các Ủy viên HĐQT độc lập và BKS nguồn chi trả là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN.

            Kế hoạch năm 2017: 384.000.000, đồng; Nguồn chi trả như sau:

            + Đối với các Ủy viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành SXKD, BKS, thư ký HĐQT nguồn chi trả là từ nguồn lương dự kiến của Công ty.

            + Đối với các Ủy viên HĐQT độc lập, nguồn chi trả là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN.

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017  

1.      Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam) - là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

2.      Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

3.      Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hanoi).

Việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 nêu trên giao cho HĐQT thực hiện.

Điều 8. Thông qua nội dung bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công ty cổ phần COMA18.            

            Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đồng thuận nhất trí bầu các ông () là thành viên BKS kể từ ngày 19/4/2017:

            BKS gồm 03 người:

1/ Bà Phùng Thị Thanh Giang

2/ Bà Nguyễn Thị Xuân

3/ Bà Đoàn Thị Thúy Hằng

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ..

Điều 10. Nghị quyết này được đồng thuận nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần COMA 18 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2017.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18.

 

Nơi nhận:

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (để t/h);

- Quý cổ đông;

- Như Điều 10;

- Lưu: HĐQT, TCHC.

 

 

 

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

 

 

Thông tin khác :

Share |

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SỬ DỤNG VỐN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐAI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2016-2021

DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI , BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
Địa chỉ: 135 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.33544667 | Fax: 04.33544667
Email: coma18@vnn.vn | Website: www.coma18.vn
 

Thiết kế website: ogo.vn