Trang chủ Liên hệ
 

DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐAI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2016-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

-  Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18;

- Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần COMA18;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần COMA18 tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016-2021 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1.           Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc thẻ biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu.

1.2.           Đối tượng có quyền bầu cử

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách Công ty công bố chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội).

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

2.1.      Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 02 thành viên.

2.2.      Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không nhất thiết là cổ đông của Công ty;

- Có trình độ chuyên môn về kế toán;

- Thành viên BKS không được là thành viên HĐQT, không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty.

- Hiểu biết pháp luật, am hiểu quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.

- Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức, trung thực, có trách nhiệm vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.

Điều 3:   Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS

3.1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên cho vị trí bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

3.2. Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử là 02 người;

3.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện theo quy định như sau:

a. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người vào BKS.

b. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 người vào BKS.

c. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 người vào BKS.

3.4. Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử các ứng viên BKS không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào BKS cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.5 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào BKS

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ;

- Bản sao hợp lệ:

+ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;

+ Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

b. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty chậm nhất 7 ngày trước ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông theo địa chỉ. 

            Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần COMA18 –Tòa nhà Hesco – Số 135 Trần Phú – Phường Văn Quán – Quận Hà Đông – thành phố Hà Nội.

            Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm quy chế là: Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS

Điều 4: Phương thức bầu cử

4.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của  BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4.2. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu bổ sung cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp chỉ được bầu tối đa cho số lượng 02 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên BKS được đề cử.

VD:

a. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu đề bầu bổ sung 02 thành viên BKS;

b. Cổ đông sẽ có: 100 (CP) x 2 (TV. BKS được bầu) = 200 phiếu bầu.

c. Cổ đông có thể dồn hết 200 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 200 phiếu bầu cho các ứng viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải £2) sao cho tổng số phiếu bầu £200.

Điều 5: Hình thức tiến hành bầu cử

5.1 Phiếu bầu cử

            Mỗi cổ đông/người được uỷ quyền dự họp sẽ được cấp 01 phiếu bầu cử thành viên BKS trên phiếu có các mục để trống ghi họ và tên cổ đông, số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu và uỷ quyền, tổng số quyền bầu (= số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên được bầu bổ sung của BKS là 02), danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS.

Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS màu hồng, được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần COMA18 (Mẫu phiếu bầu bổ sung thành viên BKS kèm theo Quy chế này).

5.2. Quy định về phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu cử hợp lệ: Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần COMA18 và có các mục ghi Họ và tên cổ đông, số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu và uỷ quyền, tổng số quyền bầu (phần được nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung tương ứng).

            - Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nền màu hồng.

- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ

            - Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

            - Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần COMA18;

            - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

            - Phiếu bầu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

            - Phiếu bầu cử có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên vượt quá số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

            - Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc kiểm phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

            Các phiếu bầu cử không hợp lệ không đựơc tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi phiếu bầu cử

            - Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số quyền bầu vào cột số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng viên đó.

            - Nếu không bầu ứng viên nào, cổ đông điền số “0’ hoặc dấu “X” vào cột số quyền bầu tương ứng tại dòng tên ứng viên đó.

            - Cổ đông/ đại diện uỷ quyền của cố đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

            Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

5.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS

a. Ban kiểm phiếu sẽ lập 1 Hòm phiếu: Một Hòm phiếu bầu thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ toạ cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu tuỳ thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/ người được uỷ quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung BKS vào Hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiển của các cổ đông.

c. Ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong, việc kiểm phiếu được tiến hành.

5.4. Quy định về việc kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

            - Ban kiểm phiếu làm việc trong 1 phòng riêng được sự giám sát của đại diện BKS.

            - Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

            - Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban kiểm phiếu không được gạch, xoá, sửa chữa trên phiếu bầu cử.

            - Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu cử.

            - Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.

            - Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ toạ.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

            - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.

            - Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

            + Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu;

            + Thành phần Ban kiểm phiếu;

            + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội;

            + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

            + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;

            + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS;

            + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

6.1. Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ ³ 51% tổng số quyền bầu dự họp theo cách tính sau đây:

Tỷ lệ số phiếu bầu = (tổng số quyền bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải ³ 51% .

6.2. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

6.3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

6.4. Trường hợp số thành viên BKS trúng cử không đủ số lượng cần bầu do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm ³ 51%, Công ty sẽ tiến hành bầu cử bổ sung ngay trong cuộc họp ĐHĐCĐ cho đến khi đủ số thành viên BKS.

Điều 7: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

7.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại.

7.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần COMA18 thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4  năm 2017.

                                                                                               

 

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội

 

 

 

Thông tin khác :

Share |

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SỬ DỤNG VỐN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

TỜ TRÌNH BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2016-2021

DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI , BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
Địa chỉ: 135 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.33544667 | Fax: 04.33544667
Email: coma18@vnn.vn | Website: www.coma18.vn
 

Thiết kế website: ogo.vn