Trang chủ Liên hệ
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

 
 
 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

Được sự tín nhiệm của Đại hội, thay mặt Ban kiểm phiếu, tôi xin hướng dẫn cách thức sử dụng phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

1.Nguyên tắc:

Nội dung các vấn đề biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành) nội dung một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Khi biểu quyết thông qua nội dung một vấn đề tại Đại hội, các cổ đông thực hiện việc giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tương ứng với một quyền biểu quyết.

4. Phiếu biểu quyết:

Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề chính biểu quyết tại Đại hội:

            + Đặc điểm: màu xanh, bằng khổ giấy A4, ghi họ và tên của cổ đông, số thứ tự theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 15/3/2017 và số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp, nội dung biểu quyết từng vấn đề và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần COMA18.

+ Mục đích: Dùng để biểu quyết nội dung được ghi trên phiếu biểu quyết để thông qua tại Đại hội theo hình thức giơ phiếu, bao gồm:

 

TT

NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

 
 

1

Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

 

2

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

 

3

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

 

4

Báo cáo tài chính và thực trạng kết quả SXKD năm 2016

 

5

Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017

 

6

Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18

 

7

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

 

 

8

 

Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ

 

 

Cách sử dụng: Trên phiếu biểu quyết, Ban tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 03 phương án biểu quyết là đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác. Khi Đoàn chủ tịch yêu cầu quý cổ đông biểu quyết từng nội dung, quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu x hoặc ˅ vào ô lựa chọn của phiếu biểu quyết nội dung đó.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không tích vào một trong hai ô, phiếu tích vào cả hai ô lựa chọn hoặc gạch xóa phiếu biểu quyết.

Sau khi Đại hội tiến hành: biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề cần biểu quyết nêu trên. Ban kiểm phiếu sẽ thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu, báo cáo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội, Thư ký đại hội có trách nhiệm chuyển kết quả cho Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội để công bố tại phiên họp.

            + Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết.

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về nội dung các vấn đề thông qua tại Đại hội.

- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết và tiến hành nhanh chóng công tác kiểm phiếu từng nội dung, lập biên bản, bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu các nội dung cần biểu quyết.

- Chuyển kết quả cho Thư ký Đại hội để thông báo cho Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội kết quả biểu quyết nội dung các vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần COMA18.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cổ đông!

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Đã ký

Bùi Mạnh Tuấn

 

 

 


 

 

Thông tin khác :

Share |

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SỬ DỤNG VỐN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐAI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2016-2021

DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI , BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
Địa chỉ: 135 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.33544667 | Fax: 04.33544667
Email: coma18@vnn.vn | Website: www.coma18.vn
 

Thiết kế website: ogo.vn