Trang chủ Liên hệ
 

Quan Hệ Cổ Đông

BÁO CÁO

BÁO CÁO V/v: “Bầu cử bổ sung 01 ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2011 - 2016

TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH

Tóm Tắt Sơ Yếu Lý Lịch (Đối với ứng cử viên vị trí ủy viên HĐQT)

TỜ TRÌNH

TỜ TRÌNH V/v: Bầu cử bổ sung 01 ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2016

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH

TỜ TRÌNH V/v: Thay đổi, bổ sung một số ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần COMA18

TỜ TRÌNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

TỜ TRÌNH V/v: Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18

TỜ TRÌNH CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI

TỜ TRÌNH V/v: Chiến lược đầu tư xây dựng các dự án phát triển Nhà ở xã hội

THÔNG BÁO MỜI HỌP

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG ỦY VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

PHỤ LỤC I - MẪU ĐƠN ĐỂ CỬ ỨNG CỬ

ĐƠN ỨNG CỬ ỦY VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 NHIỆM KỲ 2011-2016

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>     

 
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
Địa chỉ: 135 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.33544667 | Fax: 04.33544667
Email: coma18@vnn.vn | Website: www.coma18.vn
 

Thiết kế website: ogo.vn