Trang chủ Liên hệ
 

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017    

TỜ TRÌNH

V/v: “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017”

            Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

            Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

            Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kế toán;

            Căn cứ quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và quy định về điều kiện của các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính đơn vị niêm yết;

            Căn cứ Danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017.

            Để chủ động trong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần COMA 18 đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

1.      Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam) - là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015,2016.

2.      Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

3.      Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hanoi).

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 trong danh sách dự kiến nêu trên, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

            Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua.

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUQ CHỦ TỊCH HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký                                                                                                    Lê Huy Lân

 

 


 

Thông tin khác :

Share |

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SỬ DỤNG VỐN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐAI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TỜ TRÌNH BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2016-2021

DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI , BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
Địa chỉ: 135 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 04.33544667 | Fax: 04.33544667
Email: coma18@vnn.vn | Website: www.coma18.vn
 

Thiết kế website: ogo.vn