Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !

TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH

12/09/2017 Quản Trị

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 ————————————- CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————-                                                                                                      Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2014   TÓM TẮT SƠ L­ỢC SƠ YẾU LÝ LỊCH (Đối với ứng cử viên vị trí […]

Xem thêm

TỜ TRÌNH

12/09/2017 Quản Trị

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2014 TỜ TRÌNH V/v: Bầu cử bổ sung 01 ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016 Kính gửi: […]

Xem thêm

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH

12/09/2017 Quản Trị

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 ————————————- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————- TỜ TRÌNH V/v: Thay đổi, bổ sung một số ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần COMA18   Kính gửi: Quý […]

Xem thêm

TỜ TRÌNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

12/09/2017 Quản Trị

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 ————————————- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————- TỜ TRÌNH V/v: Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18   […]

Xem thêm

TỜ TRÌNH CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI

12/09/2017 Quản Trị

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 _______________________________________   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________________________ Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm  2014   TỜ TRÌNH V/v:  Chiến lược đầu tư xây dựng các dự án phát triển Nhà ở […]

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP

12/09/2017 Quản Trị

   CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội               Điện thoại: (04) 33 545 608 ;         Fax: (04) 33 544 667               Website: coma18.vn;                      Email: coma18@vnn.vn THÔNG BÁO                                               V/v: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần COMA18 […]

Xem thêm