Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !

BÁO CÁO

12/09/2017 Quản Trị

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 ————————————- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————- Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2014   BÁO CÁO V/v: “Bầu cử bổ sung 01 ủy viên Hội đồng quản trị Công ty […]

Xem thêm

TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH

12/09/2017 Quản Trị

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 ————————————- CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————-                                                                                                      Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2014   TÓM TẮT SƠ L­ỢC SƠ YẾU LÝ LỊCH (Đối với ứng cử viên vị trí […]

Xem thêm