BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017