BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐƠN VỊ CẤP TRÊN – KHỐI VĂN PHÒNG) CHO KỲ KẾ TOÁN TỪ 01/10/2017 ĐẾN 31/12/2017