BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ CẤP TRÊN KHỐI VĂN PHÒNG QUÝ I – 2015