BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ CẤP TRÊN VPCT CHO KỲ KẾ TOÁN TỪ 01/07/2018 ĐẾN 30/09/2018