BÁO CÁO THỰC TRẠNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU THỜI ĐIỂM 21.12.2015