BÁO CÁO

BÁO CÁO

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

————————————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2014

 

BÁO CÁO

V/v: “Bầu cử bổ sung 01 ủy viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2011 – 2016

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần COMA18 tham dự phiên họp

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 25/03/2014;

Căn cứ Điều 24,25,26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18;

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 Công ty cổ phần COMA18;

Căn cứ Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 của nhóm cổ đông ngày 20/6/2014;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 nội dung sau:

Trên cơ sở danh sách và xét hồ sơ các nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên gửi về Ban tổ chức Đại hội. Đối chiếu các điều kiện tiêu chuẩn vị trí ủy viên HĐQT theo quy định hiện hành, sau khi xem xét, thẩm tra thủ tục, hồ sơ năng lực, quá trình tham gia công tác các ứng cử viên và chiểu theo quy định tại khoản 1,2 Điều 110 Luật doanh nghiệp, Điều 9 đến điều 16 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ tài chính và Điều 24 đến điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Điều 2,3  Quy chế bầu cử bổ sung ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 của Công ty cổ phần COMA18.

Hội đồng quản trị đồng thuận nhất trí thông qua về việc rà soát và trình Đại hội thông tin và danh sách các ứng cử viên để tham gia công tác bầu cử bổ sung ủy viên HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm  kỳ 2011-2016 (có thông tin và danh sách kèm theo).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần COMA18 xem xét và thông qua tại Đại hội để đưa danh sách các ứng cử viên làm ứng viên để thực hiện công tác bầu cử bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016.

          Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Đã ký

Lê Huy Lân

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related