BIÊN BẢN PHIÊN HỌP HĐCĐ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP HĐCĐ

http://www.mediafire.com/view/1drifrcbsxi7401/Bien_ban_phien_hop_DHDCDTN_nam_2014_COMA18.docx

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi, bổ sung ngày 28/03/2013,

 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần COMA 18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 25/3/2014.

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà HESCO (Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội);

 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

– Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty

– Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty

– Ban điều hành Công ty

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông COMA18 được thành lập theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 12/02/2014 của Hội đồng quản trị, gồm:

 1. Ông Nguyễn Đức Thành Trưởng ban
 2. Bà Dương Thị Thu Hà Thành viên
 3. Bà Nguyễn Thị Phương Anh Thành viên
 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Thành viên

tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội và báo cáo như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự phiên họp: 515 cổ đông, tương ứng với 13.439.947 cổ phần tương đương 100% VĐL.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp: 144 người, tương ứng 10.872.614 cổ phần, tương đương 80,9 % VĐL.

Căn cứ kết quả của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/3/2014 của Công ty cổ phần COMA 18 là hợp pháp và hợp lệ.

 1. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
 2. Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và bầu cử:
 3. Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 07/3/2014 của HĐQT Công ty cổ phần COMA18 về thành phần tham gia điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 gồm:

– Ông Lê Huy Lân                            Chủ tịch HĐQT

– Ông Trần Như Hưng                     Ủy viên HĐQT

– Ông Nguyễn Đức Thành               Ủy viên HĐQT

– Bà Phạm Thị Hiền                         Ủy viên HĐQT

(Ông Trần Như Hưng – được ủy quyền của cổ đông lớn nắm giữ phần vốn góp chi phối là Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần COMA 18 theo Giấy ủy quyền ngày 21/3/2014; ông Nguyễn Xuân Tiệp, UV HĐQT do bận công tác đột xuất nên không tham gia điều hành phiên họp ).

 1. Thư ký Đại hội: Đoàn Chủ tịch chỉ định:

– Bà Nguyễn Thị Phương Anh        Thư ký Đại hội

– Ông Đặng Việt Hùng                     Giúp việc cho Thư ký Đại hội

 1. Ban kiểm phiếu và bầu cử:

Đại hội đồng thuận nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự phiên họp, gồm:

Ban kiểm phiếu  và bầu cử (03 người):

– Ông Nguyễn Duy Tuấn                             Trưởng ban

– Ông Trịnh Minh Hải                                  Thành viên

– Bà Nguyễn Thị Thanh Loan                     Thành viên

Bộ phận hỗ trợ (08 người):

– Ông Bùi Mạnh Tuấn          – Ông Bùi Đình Dư               – Bà Nguyễn T. Thanh Sinh

– Ông Lê Tiến Nam              – Ông Vũ Đức Lộc               – Bà Nguyễn T. Mai Phương

– Ông Vũ Văn Bằng            – Bà Vương Thị Thu Hương

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng thuận nhất trí 100% thông qua toàn văn nội

 1. Chương trình phiên họp

Đại hội đã biểu quyết 100% cổ đông tham dự thống nhất thông qua chương trình phiên họp của Đại hội với những nội dung chính như sau:

2.1. Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;

2.2. Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty của HĐQT, Ban điều hành năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014;

2.4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

2.5. Báo cáo thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2013;

2.6. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014;

2.7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18;

2.8. Tờ trình v/v thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (kiện toàn lại ngành nghề kinh doanh của Công ty);

2.9. Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành năm 2014 và xin thông qua việc Tổng giám đốc giữ nguyên chức vụ lãnh đạo theo nhiệm kỳ 5 năm (2011-2016);

2.10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

2.11. Báo cáo v/v bàn giao nhà 76 Lê Lợi – Hà Đông – Hà Nội;

2.12. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2011-2016);

2.13. Công tác bầu cử và kiểm phiếu;

2.14. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;

2.15. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp;

2.16. Chủ tọa phiên họp công bố kết quả kiểm phiếu;

2.17. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội;

2.18. Bế mạc phiên họp.

 1. Các vấn đề biểu quyết của Đại hội

Tại Đại hội Ông Nguyễn Xuân Tiệp, Ủy viên HĐQT do bận công tác đột xuất vì vậy đã ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Thăng, thành viên Ban kiểm soát biểu quyết đồng ý 11 nội dung theo các báo cáo, tờ trình và 01 nội dung bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2011 – 2016.

 

3.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

 

Số cổ phần Đồng ý 10.410.220 Chiếm tỷ lệ 95,96% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý 400.000 Chiếm tỷ lệ 3,68% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không hợp lệ 37.391 Chiếm tỷ lệ 0,34% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

 

 3.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

 

Số cổ phần Đồng ý 10.447.611 Chiếm tỷ lệ 96,32% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý 400.000 Chiếm tỷ lệ 3,68% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không hợp lệ Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

 

3.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của BKS về công tác kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty của HĐQT, Ban điều hành năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng thuận nhất trí 100% thông qua toàn văn nội

 1. Chương trình phiên họp

Đại hội đã biểu quyết 100% cổ đông tham dự thống nhất thông qua chương trình phiên họp của Đại hội với những nội dung chính như sau:

2.1. Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;

2.2. Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty của HĐQT, Ban điều hành năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014;

2.4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

2.5. Báo cáo thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2013;

2.6. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014;

2.7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18;

2.8. Tờ trình v/v thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (kiện toàn lại ngành nghề kinh doanh của Công ty);

2.9. Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành năm 2014 và xin thông qua việc Tổng giám đốc giữ nguyên chức vụ lãnh đạo theo nhiệm kỳ 5 năm (2011-2016);

2.10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

2.11. Báo cáo v/v bàn giao nhà 76 Lê Lợi – Hà Đông – Hà Nội;

2.12. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2011-2016);

2.13. Công tác bầu cử và kiểm phiếu;

2.14. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;

2.15. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp;

2.16. Chủ tọa phiên họp công bố kết quả kiểm phiếu;

2.17. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội;

2.18. Bế mạc phiên họp.

 1. Các vấn đề biểu quyết của Đại hội

Tại Đại hội Ông Nguyễn Xuân Tiệp, Ủy viên HĐQT do bận công tác đột xuất vì vậy đã ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Thăng, thành viên Ban kiểm soát biểu quyết đồng ý 11 nội dung theo các báo cáo, tờ trình và 01 nội dung bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2011 – 2016.

 

3.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

 

Số cổ phần Đồng ý 10.410.220 Chiếm tỷ lệ 95,96% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý 400.000 Chiếm tỷ lệ 3,68% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không hợp lệ 37.391 Chiếm tỷ lệ 0,34% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

 

 3.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

 

Số cổ phần Đồng ý 10.447.611 Chiếm tỷ lệ 96,32% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý 400.000 Chiếm tỷ lệ 3,68% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không hợp lệ Chiếm tỷ lệ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

 

3.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của BKS về công tác kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty của HĐQT, Ban điều hành năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

 

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related