BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO (BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN VĂN TĨNH LÀM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY)