CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

 

 

1 Tờ trình v/v thay đổi, bổ sung một số ngành nghề SXKD của Công ty (kiện toàn lại ngành nghề SXKD của Công ty) Phụ lục 1
2 Tờ trình v/v chiến lược đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở xã hội Phụ lục 2
3 Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 Phụ lục 3
4 Tờ trình v/v bầu cử bổ sung tại Đại hội 01 ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 Phụ lục 4

 

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related