CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18