QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT; BKS; KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỪNG NỘI DUNG TRONG ĐẠI HỘI; NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP; BB KIỂM PHIẾU TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP COMA18

23/06/2018 Quản Trị

1. Bảng TH kết quả bầu cử bổ sung 03 ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 2. Bảng TH kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 3. Bảng TH kết quả biểu quyết từng nội dung trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP COMA18 4. […]

Xem thêm