QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP

12/09/2017 Quản Trị

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂYDỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2014 Dự thảo                                      NGHỊ QUYẾT  PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CÔNG TY […]

Xem thêm

MẪU PHIẾU

12/09/2017 Quản Trị

                                           Phiếu 01 CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014                                   PHIẾU BIỂU QUYẾT   Nội dung biểu quyết số 1: Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung một số ngành nghề SXKD của Công ty (kiện toàn lại ngành nghề SXKD của Công […]

Xem thêm

GIẤY ỦY QUYỀN

12/09/2017 Quản Trị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————- GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014   Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần COMA 18   Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………… CMND/ Hộ chiếu số: …………… […]

Xem thêm

DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

12/09/2017 Quản Trị

DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014   Tt Điều khoản Quy định của Điều lệ hiện tại năm 2013 Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2014 […]

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

12/09/2017 Quản Trị

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNGCÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 ————————————- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————-   CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 NĂM 2014   Thời gian khai mạc                  : 8h30’ thứ […]

Xem thêm