QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH

12/09/2017 Quản Trị

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 ————————————- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————- TỜ TRÌNH V/v: Thay đổi, bổ sung một số ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần COMA18   Kính gửi: Quý […]

Xem thêm

TỜ TRÌNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

12/09/2017 Quản Trị

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 ————————————- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————- TỜ TRÌNH V/v: Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18   […]

Xem thêm

TỜ TRÌNH CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI

12/09/2017 Quản Trị

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 _______________________________________   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________________________ Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm  2014   TỜ TRÌNH V/v:  Chiến lược đầu tư xây dựng các dự án phát triển Nhà ở […]

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP

12/09/2017 Quản Trị

   CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội               Điện thoại: (04) 33 545 608 ;         Fax: (04) 33 544 667               Website: coma18.vn;                      Email: coma18@vnn.vn THÔNG BÁO                                               V/v: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần COMA18 […]

Xem thêm

QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

12/09/2017 Quản Trị

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 ———————– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2014 DỰ THẢO   QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG ỦY VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ […]

Xem thêm

PHỤ LỤC I – MẪU ĐƠN ĐỂ CỬ ỨNG CỬ

12/09/2017 Quản Trị

Phụ lục I: Mẫu 1: Mẫu đơn ứng cử ủy viên HĐQT (Đính kèm Quy chế bầu cử)   TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 ———————– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————–  Hà Nội, ngày      tháng      năm 2014 […]

Xem thêm