CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 VÀ CHI NHÁNH XÂY LẮP, CÔNG NGHIỆP VÀ GIAO THÔNG