CÔNG BỐ THÔNG TIN V.V GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG