CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

DSC_0207

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Sáng ngày 23 tháng 06 năm 2018, Công ty cổ phần COMA18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Hội trường phòng B601 nhà B Học viện cán bộ Xây dựng và quản lý đô thị – Km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tham dự đại hội có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban lãnh đạo Công và các cổ đông.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo hoạt động của BKS và phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và thực trạng SXKD năm 2018; Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018 …

Đại hội đã tiến hành bàn bạc, thảo luận, giải đáp các ý kiến của quý cổ đông.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. HĐQT mới gồm 06 thành viên:

  1. Ông Bùi Quang Đông – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Đỗ Quang Khuê – Ủy viên HĐQT-TGĐ Công ty
  3. Ông Trần Đức Minh – Ủy viên HĐQT
  4. Ông Lê Quang Hải – Ủy viên HĐQT
  5. Ông Nguyễn Văn Hưng – Ủy viên HĐQT
  6. Ông Nguyễn Văn Tĩnh – Ủy viên HĐQT

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. BKS mới gồm 03 thành viên:

  1. Bà Đoàn Thị Thúy Hằng – Thành viên
  2. Bà Lê Thị Vân Anh – Thành viên
  3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Thành viên

Kết thúc Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kết điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh tại đại hội:

DSC_0230

DSC_0285 DSC_0289
DSC_0299 DSC_0300


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related