CÔNG VĂN SỐ: 169/CV-ĐKKD VỀ VIỆC CHẤP THUẬN GIA HẠN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018