CÔNG VĂN SỐ: 58/CV-COMA18 VỀ VIỆC XIN GIA HẠN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018