CÔNG VĂN SỐ 72/CV-COMA18 NGÀY 14/3/2019 VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH