ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TW – KHÓA XII

DSC_0360

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TW – KHÓA XII

Thực hiện Kế hoạch số 94 – KH/TU ngày 08/06/2018 của Thành ủy Hà Nội v/v Tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH TW khóa XII, sáng ngày 24/08/2018, Đảng ủy Công ty cổ phần COMA18 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hà – Bí thư Đảng ủy Công ty cùng toàn thể đảng viên của 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Hội nghị đã nghe đồng chí Dương Thị Thu Hà –Bí thư Đảng ủy trình bày những nội dung cơ bản của hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành trung ương Đảng Khóa XII. Trong đó tập trung vào các nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XII, trên cơ sở đó các Đảng viên viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết TW7, khóa XII của Đảng. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và tại Đại hội đảng các cấp một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tế.Trên cơ sở học tập, thảo luận, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Đảng bộ Công ty cổ phần COMA18 tập trung xây dựng chương trình hành động thiết thực và quyết tâm tổ chức thực hiện để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Công ty đã đề ra trong năm 2018.

Đảng ủy Công ty cổ phần COMA18 yêu cầu các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ: Tập trung nghiên cứu và quán triệt triển khai các nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ.

Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:DSC_0373DSC_0367DSC_0363DSC_0366

Tin tức Related