ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TW – KHÓA XII

DSC_0647

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TW – KHÓA XII

Thực hiện Kế hoạch số 107 – KH/TU ngày 19/11/2018 của Thành ủy Hà Nội v/v Tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH TW khóa XII, sáng ngày 15/02/2019, Đảng ủy Công ty cổ phần COMA18 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hà – Bí thư Đảng ủy Công ty cùng toàn thể đảng viên của 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Hội nghị đã nghe đồng chí Dương Thị Thu Hà –Bí thư Đảng ủy trình bày những nội dung cơ bản của hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành trung ương Đảng Khóa XII. Trong đó tập trung vào các nghị quyết: Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế biển”. Kết luận số 37-Kl/TW về “thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020”. Quy định số 08-QĐi/TW về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII, trên cơ sở đó các Đảng viên viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết TW8, khóa XII của Đảng. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và tại Đại hội đảng các cấp một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tế.Trên cơ sở học tập, thảo luận, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Đảng bộ Công ty cổ phần COMA18 tập trung xây dựng chương trình hành động thiết thực và quyết tâm tổ chức thực hiện để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Công ty đã đề ra trong năm 2018.

Đảng ủy Công ty cổ phần COMA18 yêu cầu các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ: Tập trung nghiên cứu và quán triệt triển khai các nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ.

Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

DSC_0647 DSC_0648 DSC_0650 DSC_0653 DSC_0656 DSC_0657 DSC_0658 DSC_0659

Tin tức Related