ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP COMA18 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT BCH TW5 KHÓA XII VÀ SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢNG GIỮA NHIỆM KỲ 2015-2020 CỦA CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

HNTW 5 K12

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP COMA18 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT BCH TW5 KHÓA XII VÀ SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢNG GIỮA NHIỆM KỲ 2015-2020 CỦA CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

Ngày 15/09/2017, tại phòng họp Công ty cổ phần COMA18. Số 135, Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Đảng bộ Công ty cổ phần COMA18 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết Ban chấp hành TW5 khóa XII và sơ kết tình hình thực hiện công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2015-2020 của các Chi bộ trực thuộc cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Hoàng Trung Hà – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy lên trình bày nội dung thông báo số 72-TB/ĐU ngày 28/8/2017 của Đảng ủy TCT Cơ khí xây dựng v/v tổ chức lớp học tập các nghị quyết nêu trên của BCH TW Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Thu Hà – Đảng ủy viên đã trình bày những nội dung cơ bản kết luận của hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW khóa XII về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; Kiểm điểm sự lãnh, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thược hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tham gia hội nghị, đồng chí Lê Huy Lân – Bí thư Đảng ủy Công ty đã trình bày và báo cáo sơ kết tình hình thực hiện công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2015-2020 của các chi bộ Đảng trực thuộc và phát biểu chỉ đạo triển khai phương hướng thực hiện công tác Đảng nửa nhiệm kỳ còn lại 2015-2020.

Trong báo cáo đã đánh giá chi tiết về: Kết quả tổ chức nguyên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ COMA18; Kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ của Công ty lần thứ VIII. Cũng nêu rõ những thuận lợi, khó khăn tác động tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, những kết quả đạt được về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội; thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng; giáo dục, rèn luyện đạo đức lối sống. Đồng thời thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, những tồn tại trong công tác lãnh đạo trong nhiệm nửa kỳ qua, phương hướng khắc phục trong nửa nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, hiệu quả, hội nghị học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết Ban chấp hành TW5 khóa XII và sơ kết tình hình thực hiện công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2015-2020 của các Chi bộ trực thuộc đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

HNTW 5 K12-1Đ/c Lê Huy Lân – Bí thư Đảng ủy Công ty trình bày và báo cáo sơ kết tình hình thực hiện công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2015-2020

HNTW 5 K12-2Đ/c Dương Thị Thu Hà – Đảng ủy viên trình bày những nội dung cơ bản kết luận của hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành TW khóa XII

HNTW 5 K12-3Đồng chí Hoàng Trung Hà – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy lên trình bày nội dung thông báo số 72-TB/ĐU ngày 28/8/2017 của Đảng ủy TCT Cơ khí xây dựng v/v tổ chức lớp học tập các nghị quyết nêu trên của BCH TW Đảng khóa XII

HNTW 5 K12-4Đảng viên trong Đảng Bộ công ty nghiêm túc học tập tại hội nghị

Tin tức Related