GIẤY ỦY QUYỀN

GIẤY ỦY QUYỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần COMA 18

 

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………

CMND/ Hộ chiếu số: …………… cấp ngày …./…./……… tại ………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện tôi đang sở hữu tính đến ngày 09/06/2014: ………………. cổ phần của Quý Công ty.

Tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Người được uỷ quyền Ông (Bà): ………………………………………………………………….

CMND/ Hộ chiếu số: …………… cấp ngày …./…./……… tại …………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Ông (bà) ………………………….. là người đại diện …………. Cổ phần của tôi, thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của  Công ty cổ phần COMA18 được tổ chức vào hồi 8h30’ thứ bảy, ngày 28/06/2014 tại Hội trường tầng 5 Toà nhà Hesco, Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Người được uỷ quyền có đầy đủ mọi quyền khi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần COMA18 và sẽ thay mặt tôi biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi đang nắm giữ nói trên.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần COMA 18.

Xin vui lòng xác nhận ủy quyền tham dự qua: Bộ phận quản lý cổ đông COMA18,

Theo đường bưu điện: Công ty cổ phần COMA18 Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Gửi Fax: 0433. 544667       Gửi Email: coma18@vnn.vn;phongtchc@coma18.vn

Hoặc điện thoại: 0433. 543526 – 0433. 545608 – 0906 239 858 (Ms Phương Anh) – 0906 158 389 (Ms Thanh Loan) trước ngày 21/06/2014.

Hà Nội, ngày …….. tháng …….. năm 2014

 

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông (Người ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên)

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related