KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT; BKS; KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỪNG NỘI DUNG TRONG ĐẠI HỘI; NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP; BB KIỂM PHIẾU TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP COMA18

KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT; BKS; KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỪNG NỘI DUNG TRONG ĐẠI HỘI; NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP; BB KIỂM PHIẾU TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP COMA18

1. Bảng TH kết quả bầu cử bổ sung 03 ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

2. Bảng TH kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021

3. Bảng TH kết quả biểu quyết từng nội dung trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP COMA18

4. Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 công ty CP COMA 18

5. BB kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP COMA18

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related