MẪU PHIẾU

MẪU PHIẾU

                                           Phiếu 01

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

                                 

PHIẾU BIỂU QUYẾT

 

Nội dung biểu quyết số 1: Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung một số ngành nghề SXKD của Công ty (kiện toàn lại ngành nghề SXKD của Công ty).

Họ tên cổ đông   : BÙI TRUNG HIẾU

Số thứ tự             : 01

Số cổ phần biểu quyết: 5,150

 

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu X hoặc Ö vào ô lựa chọn:

Đồng ý

Không đồng ý

                                           Phiếu 02

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

                                 

PHIẾU BIỂU QUYẾT

 

Nội dung biểu quyết số 2: Tờ trình về việc chiến lược đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở xã hội.

Họ tên cổ đông   : BÙI TRUNG HIẾU

Số thứ tự             : 01

Số cổ phần biểu quyết: 5,150

 

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu X hoặc Ö vào ô lựa chọn:

Đồng ý

Không đồng ý

                                                             Phiếu 03

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

                                 

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Nội dung biểu quyết số 3: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA 18

Họ tên cổ đông   : BÙI TRUNG HIẾU

Số thứ tự             : 01

Số cổ phần biểu quyết: 5,150

 

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu X hoặc Ö vào ô lựa chọn:

Đồng ý

Không đồng ý

                                                            Phiếu 04

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

                                 

PHIẾU BIỂU QUYẾT

 

 

Nội dung biểu quyết số 4: Tờ trình về việc bầu cử bổ sung tại Đại hội 01 ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016

Họ tên cổ đông   : BÙI TRUNG HIẾU

Số thứ tự             : 01

Số cổ phần biểu quyết: 5,150

 

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu X hoặc Ö vào ô lựa chọn:

Đồng ý

Không đồng ý

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

 

 

                                                           Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2014

 

PHIẾU BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN HĐQT

(NHIỆM KỲ 2011-2016)

 

Họ và tên cổ đông : PHAN THỊ DIỄM HẰNG
Mã số cổ đông : 340
Số cổ phần sở hữu : 112
Tổng số phiếu được quyền bầu : 112

 

DANH SÁCH ỨNG CỬ  VIÊN HĐQT

 

TT Họ và tên Số phiếu bầu tương ứng
1  
 
 
Tổng số phiếu bầu

(Không vượt quá 112)

 

 

 

Ghi chú:

Mã số cổ đông là số thứ tự trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày 09/6/2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

COMA18

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

Đ/c: Số 135 Trần Phú – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội

Tel: 04 33 544 667   Fax: 04 33 544 667

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG : NGUYỄN VĂN A

SỐ THỨ TỰ                    : 01

 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  NĂM  2014

 

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

 

1,000

 

 

 

TRONG ĐÓ: – SỐ CP SỞ HỮU       : 1,000

                       – SỐ CP UỶ QUYỀN : 0

 

 

 

 

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related