NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, CÁC TIỂU BAN PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ KCN TẠI TỈNH HÒA BÌNH