NGHỊ QUYẾT SỐ: 06/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

NGHỊ QUYẾT SỐ: 06/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Nghị quyết số 06.NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại HĐCĐ thường niên năm 2019

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related