NGHỊ QUYẾT SỐ: 06/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019