NGHỊ QUYẾT SỐ: 36 /NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐTN NĂM 2018 VÀ THÔNG BÁO SỐ: 195/TB-COMA18 VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN PHIÊN HỌP ĐHĐCĐTN NĂM 2018