NỘI DUNG BCTC TỔNG HỢP QUÝ II NĂM 2019 VÀ BCTC ĐƠN VỊ CẤP TRÊN VPCT TỪ 1/4/2019 ĐẾN 30/6/2019

NỘI DUNG BCTC TỔNG HỢP QUÝ II NĂM 2019 VÀ BCTC ĐƠN VỊ CẤP TRÊN VPCT TỪ 1/4/2019 ĐẾN 30/6/2019

Báo cáo tài chính tổng hợp xin tải tại link: https://www.mediafire.com/file/apkkk8a69o7q0zt/B%E1o_c%E1o_t%E0i_ch%EDnh_t%u1ED5ng_h%u1EE3p_Qu%FD_II_n%u0103m_2019.pdf/file

Báo cáo tài chính đơn vị cấp trên – VPCT xin tải tại link: https://www.mediafire.com/file/ngoco27ine239od/B%E1o_c%E1o_t%E0i_ch%EDnh_%u0111%u01A1n_v%u1ECB_c%u1EA5p_tr%EAn_-_VPCT_t%u1EEB_1.4.2019_%u0111%u1EBFn_30.6.2019.pdf/file

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related