PHỤ LỤC 1 – BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2014 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2015