QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

———————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2014

DỰ THẢO

 

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG ỦY VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

 

Căn cứ:

– Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;

– Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006;

– Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Danh nghiệp;

– Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần COMA18 được sửa đổi bổ sung ngày 25/03/2014;

– Quy chế Quản trị Công ty cổ phần COMA18 được ĐHĐCĐTN Công ty thông qua và có hiệu lực từ ngày 25/03/2014;

– Căn cứ Đơn xin thôi không tham gia vị trí ủy viên HĐQT ngày 24/04/2014 của ông Nguyễn Xuân Tiệp;

– Căn cứ nội dung nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 09/05/2014 của HĐQT Công ty cổ phần COMA18;

– Căn cứ nội dung nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 06/06/2014 của HĐQT Công ty cổ phần COMA18;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần COMA18 tiến hành bầu bổ sung  ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2011-2016 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1 Nguyên tắc bầu cử

– Bầu cử đúng pháp luật, theo điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

– Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

1.2  Đối tượng có quyền bầu cử

– Là các cổ đông sở hữu cổ phần có mặt tham dự họp  hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền bầu cử (theo danh sách chốt cổ đông ngày 09/06/2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị

Khoản 1 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 quy định số lượng ủy viên Hội đồng quản trị là 05 người và nhiều nhất là 11 người. Tại Đại hội kỳ này HĐQT đề xuất bầu bổ sung 01 ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua và tiến hành bầu cử theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành, Điều lệ Công ty.

2.1 Số lượng ủy viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 ủy viên.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện là ủy viên HĐQT phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

– Là cổ đông cá nhân hoặc người đại diện pháp nhân của Công ty nắm giữ cổ phần phổ thông tối thiểu từ 0,5%  vốn điều lệ Công ty trở lên.

– Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác quản lý kinh doanh, hiểu biết pháp luật.

– Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì ủy viên HĐQT không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

– Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức, trung thực, có trách nhiệm vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử ủy viên HĐQT

3.1 Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử ứng cử viên cho vị trí ủy viên HĐQT.

3.2  Số lượng ứng viên đề cử, ứng cử tối thiểu là 01 người.

3.3 Việc đề cử, ứng cử ủy viên HĐQT được thực hiện theo quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

– Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng cử viên.

– Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên.

– Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên.

– Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên.

– Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên.

– Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên.

– Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên.

– Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

3.4 Trong trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử ứng viên HĐQTthì  HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên vào HĐQT. Việc đề cử hay cách thức HĐQTđương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.5 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung ủy viên HĐQT

+ Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ủy viên HĐQT bao gồm:

– Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu).

– Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

– Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu (tính đến ngày ký đơn đề cử, ứng cử).

– Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ.

– Bản sao hợp lệ: Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

+ Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty chậm nhất 07 ngày trước ngày diễn ra Đại hội cổ đông theo địa chỉ.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần COMA18 – Tầng 5, Tòa nhà Hesco – Số 135 Trần PhúPhường Văn Quán –Hà Đông – Hà Nội.

+ Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

+ Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử theo quy định tại Điều 24, 25,26 Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên HĐQT công bố tại Đại hội.

Đính kèm quy chế là phụ lục I,IIMẫu đơn đề cử, ứng cử  ủy viên HĐQT

Điều 4. Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn chủ tịch đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

– Hướng dẫn cổ đông/đại diện ủy quyền quy trình bầu cử bổ sung ủy viên HĐQT, cách thức bỏ phiếu.

– Phát phiếu bầu cử.

– Tiến hành kiểm phiếu.

– Chuyển kết quả bầu cử cho Chủ tọa Đại hội công bố.

Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

Điều 5. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu bổ sung ủy viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu, công khai trực tiếp.

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua.

Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu bổ sung ủy viên HĐQT:

– Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu (x hoặc ˅) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

– Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/người được ủy quyền đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/người được ủy quyền đó.

Ghi chú:

Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu bổ sung ủy viên HĐQT. Nếu cổ đông/người được ủy quyền thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/người được ủy quyền là không hợp lệ.

Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1 Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông/ người được uỷ quyền dự họp sẽ được phát 01 phiếu bầu cử bổ sung ủy viên HĐQT trên phiếu có các mục để trống ghi họ và tên, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số cổ phần được quyền bầu (= số cổ phần sở hữu x số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT là 01), danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.

– Phiếu bầu cử ủy viên HĐQT màu vàng được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần COMA18.

Danh sách ứng cử viên ủy viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

Phiếu bầu được in thống nhất, trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu và bầu cử đổi phiếu bầu khác.

6.2  Quy định về phiếu bầu cử

  1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

– Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần COMA18 và có các mục họ và tên, ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu cử (phần được bầu nhân với số lượng thành viên được bầu tương ứng).

– Phiếu bầu cử ủy viên HĐQT màu vàng.

– Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa, không đọc được.

  1. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

– Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

– Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần COMA18.

– Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

– Phiếu bầu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

– Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

– Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu và bầu cử sau khi việc kiểm phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

  1. Cách ghi phiếu bầu cử:

Cổ đông/người được uỷ quyền điền đầy đủ các thông tin về họ tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, điền tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng.

– Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng viên đó.

– Nếu không bầu ứng viên nào, cổ đông điền số “0’ vào cột số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng viên đó.

– Cổ đông/người được uỷ quyền của cố đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3  Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên HĐQT

– Ban kiểm phiếu và bầu cử sẽ lập 1 Hòm phiếu để bầu bổ sung ủy viên HĐQT. Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

– Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ toạ cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu tuỳ thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/ người được uỷ quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT vào Hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong trước sự chứng kiển của các cổ đông.

– Ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong, việc kiểm phiếu được tiến hành.

6.4  Quy định về việc kiểm phiếu

+ Ban kiểm phiếu và bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

– Ban kiểm phiếu và bầu cử làm việc trong 1 phòng riêng.

– Ban kiểm phiếu và bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

– Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban kiểm phiếu và bầu cử không được gạch, xoá, sửa chữa trên phiếu bầu cử.

– Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu cử.

– Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.

– Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

+ Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

– Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu và bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.

– Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

+ Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu.

+ Thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.

+ Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ.

+ Số và tỷ lệ Phiếu bầu cho ứng cử viên vào HĐQT.

+ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm

phiếu và bầu cử.

Điều 7. Nguyên tc trúng cử ủy viên HĐQT

7.1 Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ ³ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:

Tỷ lệ số phiếu bầu = (tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải ³ 65% .

7.2 Người trúng cử ủy viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

7.3 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho việc bầu bổ sung ủy viên HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

8.1 Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu và bầu cử chịu trách nhiệm.

8.2 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 09 điều có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần COMA18 thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2014.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                Chủ tọa Đại hội

                       Đã ký

                   Lê Huy Lân

 

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related