THÔNG BÁO CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN ĐIỀU HÀNH ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN XUÂN PHONG