THÔNG BÁO MỜI HỌP

THÔNG BÁO MỜI HỌP

   CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

              Điện thoại: (04) 33 545 608 ;         Fax: (04) 33 544 667

              Website: coma18.vn;                      Email: coma18@vnn.vn

THÔNG BÁO

                                              V/v: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần COMA18

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA 18 mã chứng khoán CIG trân trọng kính mời Quý cổ đông về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 như sau:

  1. Thời gian: 8 giờ 30 thứ bẩy, ngày 28/06/2014; tiếp đón đại biểu dự họp từ 8 giờ 15’ ngày 28/06/2014.
  2. Địa điểm: Hội trường Tầng 5 Tòa nhà Hesco, Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
  3. Thành phần: Cổ đông sở hữu cổ phần CIG tính đến ngày 09/06/2014 (Theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 09/06/2014).
  4. Nội dung:

– Thông qua Tờ trình thay đổi, bổ sung (kiện toàn) ngành nghề SXKD của Công ty.

– Thông qua Tờ trình v/v đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

– Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

– Thông qua công tác bầu cử nhân sự tại Đại hội bầu bổ sung 01 ủy viên HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2011 – 2016.

– Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

  1. Tài liệu:

             – Để thuận lợi, toàn bộ các mẫu biểu đăng ký dự họp; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được cập nhật trên website: coma18.vn từ ngày 13/06/2014, tài liệu Đại hội cập nhật từ ngày 13/06/2014.

Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự: Đề nghị Quý cổ đông dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi xác nhận việc tham dự (hoặc Giấy ủy quyền tham dự) cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày 21/06/2014 (có mẫu kèm theo).

Địa chỉ gửi:

Theo đường bưu điện: Công ty cổ phần COMA18 – Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Fax: 0433. 544667                  Email: coma18@vnn.vn; phongtchc@coma18.vn

Hoặc điện thoại: 0433. 543526 – 0433. 545608 – 0906 239 858 (Ms Phương Anh) – 0906 158 389 (Ms Loan)

Ghi chú: – Cổ đông tới dự phiên họp Đại hội mang theo Thông báo mời họp và CMTND.

               – Trường hợp fax, mail, điện thoại đề nghị mang theo bản gốc Giấy ủy quyền khi dự họp.

               – Cổ đông không tham dự phiên họp Đại hội có thể ủy quyền cho người khác theo Giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

               – Quý cổ đông tự túc các chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.

               – Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

           Kính báo Quý cổ đông bố trí thời gian đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 đúng thời gian quy định.

           Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 trân trọng Thông báo! 

 

Nơi nhận:

– Như Kính gửi;

– Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Đã ký

Lê Huy Lân

 

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related