THÔNG BÁO SỐ: 54/TB-COMA18 VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019