THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 – GIẤY ỦY QUYỀN