THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016