TỜ TRÌNH BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2016-2021