BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/06/2019