CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP COMA18 NĂM 2019