Tin tức

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐHCĐTN NĂM 2021: NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP, BIÊN BẢN PHIÊN HỌP, BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU V/V BẦU THÀNH VIÊN HĐQT&BKS, BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BKS, BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT, BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ, DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THAM GIA ĐHĐCĐ

23/04/2021 Quản Trị

https://drive.google.com/file/d/1sCmvi4kWis_mdx_NkuTs99DgxUOI2nI-/view?usp=sharing

Xem thêm

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (TIẾP)

01/04/2021 Quản Trị

– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021: https://drive.google.com/file/d/1p3lurby39OXg-5cHjrm7W0f7g7Q3Ptxw/view?usp=sharing – Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất và thực trạng kết quả SXKD năm 2020: https://drive.google.com/file/d/1abGnpPlcqnc3wFRecnFhoLWKlNEZeR1v/view?usp=sharing – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: https://drive.google.com/file/d/1UUCH7NjKWYAOK7xmaq31volyvr28WYrU/view?usp=sharing – Báo cáo kết […]

Xem thêm

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

01/04/2021 Quản Trị

Xin vui lòng xem tại các đường link dưới đây: – Báo cáo người đại diện phần vốn góp tại công ty Hùng Lợi Yên Sơn và công ty cổ phần KCN Kinh Đô: https://drive.google.com/file/d/1OvJFeH44ayre3rBA0U5dfLxH_uk64ZH6/view?usp=sharing – Báo cáo người đại diện phần vốn góp tại tại Công ty CP COMA18 – Khu CN Nhuận Trạch: https://drive.google.com/file/d/1mQX7ULBgeIEg9dZW6DtCN9ElC5IMwlES/view?usp=sharing – […]

Xem thêm