CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2021, Công ty cổ phần COMA18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Hội trường phòng B601 nhà B Học viện cán bộ Xây dựng và quản lý đô thị – Km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tham dự đại hội có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban lãnh đạo Công ty và quý cổ đông.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và thực trạng SXKD năm 2020; báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021; báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về kết quả hoạt động; báo cáo của người đại diện phần vốn góp; báo cáo kết quả thực hiện công tác nhân sự chủ tịch HĐQT, TGĐ năm 2020 theo NĐ 71/ NĐ-CP ngày 06/6/2017; tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo quy định mới; tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định mới; tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định mới; tờ trình v/v phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS theo quy định mới; tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; công tác bầu ủy viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã tiến hành bàn bạc, thảo luận, giải đáp các ý kiến của quý cổ đông.

Đại hội đã tiến hành bầu 03 ủy viên HĐQT, 03 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ mới 2021-2026.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đánh dấu một bước phát triển mới trong việc xây dựng và phát triển công ty. Khi dự án Khu công nghiệp Kim Thành, Hải Dương được triển khai thực hiện sẽ hứa hẹn mang lại doanh thu, lợi nhuận, lợi tức cổ đông trong những năm tới.

Kết thúc Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cam kết điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh tại đại hội:

DSC_0266 DSC_0448 DSC_0457 DSC_0464 DSC_0498 DSC_0502

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Related