CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN QUÝ III/2020